« Bakåt

Smärtkurs för allmänläkare


Kursbeskrivning

Så ställer du diagnos för framgångsrik behandling.

Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna i sjukvården. Mellan 20 och 40 procent av läkarbesök i primärvården anges vara föranledda av smärttillstånd. Men patienter med smärta finns inom alla specialiteter och är en vanlig sökorsak på akutmottagningarna.

Akut smärta är en viktig varningssignalsignal, och ofta ett symtom på en underliggande sjukdom eller skada. Om smärtan fortsätter, förbi den normala tiden för vävnadsläkning, talar man om långvarig (kronisk) smärta. Smärtan har då förlorat sin funktion som meningsfull varningssignal och betraktas som ett sjukdomstillstånd i sig självt. Den får ofta stora konsekvenser för patientens förmåga till funktion och delaktighet i familj, sociala relationer, arbete och samhälle.

Vi kommer under kursen att gå igenom definitioner och klassifikationer av smärta som underlättar förståelsen. Vi förklarar skillnader mellan akut och långvarig smärta, samt den bio-psyko-sociala modellen som är ett effektivt verktyg för anamnes och behandling.

Vi kommer även gå igenom nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta, hur diagnosen ställs och hur man behandlar. Vidare hur patienter med långvarig smärta kan erhålla multidisciplinär behandling och omhändertas inom primärvården, och när man bör remittera till smärtklinik.

Under dagen kommer vi bland annat att gå igenom:

 

•                    Definition av smärta

•                    Skillnader mellan akut och långvarig, och olika sätt att klassificera smärta

•                    Konsekvenser av långvarig smärta för individen

•                    Den bio-psyko-sociala modellen som ett verktyg för anamnes och behandling

•                    Diagnostik och behandling av nociceptiv, neuropatisk och nociplastisk smärta

•                    Undersökningsteknik och fallbeskrivningar

•                    Team-behandling på vårdcentral

•                    När skall man remittera till smärtklinik?

Ladda ner kursinformation här>>

Kursens mål

Syftet med kursen är att ge kunskap om den långvariga smärtans mekanismer. Detta ger förutsättningar att kunna ställa korrekt smärtdiagnos och behandla på ett framgångsrikt sätt. En väl genomförd smärtanalys som värderar smärtans biologiska, psykologiska och sociala faktorer, är också väsentlig som underlag för utredning, behandling och som förklaring till patienten.

Målgrupp

Specialister och ST-läkare i allmänmedicin samt andra specialister som vill uppdatera och fördjupa sina kliniska kunskaper inom smärtområdet. Även speciellt intresserade sjuksköterskor har behållning av dagen.

 

Tid

1 dag, 09:15 - 16:00

Pris

Standardpris 3 900 SEK exkl. moms