« Bakåt

Symtomlindring i livets slutskede


Kursbeskrivning

Denna fortbildningsdag ger en bred uppdatering om smärt- och symtomlindring i livets slutskede. Föreläsningarna är konkreta och har tonvikten på praktisk behandling och symtomanalys. Under dagen avhandlas förutom smärta och smärtbehandling även illamående och dess mekanismer/behandling vid avancerad sjukdom. Vidare diskuteras frågor om kortisonbehandling, dropp och sedering i livets slutskede.
Smärtanalys och smärtanamnes
Optimal smärtbehandling förutsätter en analys som bland annat visar om det rör sig om nociceptiv eller neuropatisk smärta.Analysen är utgångspunkt för behandling.
Smärtbehandling
Behandlingens strategi och mål i det enskilda fallet
Farmakoloigisk behandling med nociceptiv smärta
Alternativ och val Cox-hämmare/NSAID
Alternativ och val bland starka opioder
Vid behovsdosering vid samtidig underhållsdos. Frågan om maxdos av morfin.
Val av underhållsbehandling när patienten är smärtfri, dosreduktion
Val av farmaka vid njursvikt
Skillnader mellan olika typer av starka opioider
Myter kring morfin
Parenteral behandling, läkemedelspumpar 
Varför misslyckas ibland opioidbehandling?
Genombrottssmärta
Behandling vid neuropatisk smärta

Uppdatering om antidepressiva. antiepileptika, kortikosteroider etc
Övrigt under dagen

Illamående och matleda i livets slutskede
Kortisonbehandling
Frågor om dropp i livets slutskede
Döendefasen
Diskussion och frågor.
Ta gärna med ett patienfall

Ladda ner kursinformation här >>

Boka tidgt-pris före 21 oktober 3100 kr + moms

Målgrupp

Läkare inom primärvården, geriatriken och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutfas. Även sjuksköterskor har stor behållning av kursen.

Tid

1 dag, 10:00 - 16:30

Pris

Standardpris 3 400 SEK exkl. moms
Boka tidigt rabatt 3 100 SEK exkl. moms