« Bakåt

Fördjupningsdag: Personlig assistans


Kursbeskrivning

Webbinarium 4 oktober 2023 med Finn Kronsporre

Dagen kommer att innehålla aktuell information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS – samt viktiga rättsfall/rättspraxis inom området.

Programpunkter som kommer att avhandlas under dagen:

Föräldraavdraget – från vilket samlat behov ska avdraget göras?

Oralt intagen föda och dryck – när kan detta behov, utöver renodlad matning, anses utgöra ett grundläggande behov?

Förebyggande stöd enligt 9 a § första stycket 6 LSS – vilka typer av skador krävs när det i lagtexten talas om att den enskilde skadar sig själv, andra eller egendom?

Medicinsk övervakning enligt 9 a § första stycket 7 – kriterier för bedömningen. Vilka medicinska tillstånd kan komma i fråga?

Egenvårdsbedömning – vilka krav kan ställas på denna och vilka stödbehov avses?

Personkretsbedömning för den som skulle kunna komma i fråga för andning eller medicinsk övervakning som grundläggande behov

Diskrepans mellan beslut och utfall (tidrapporter) – kan kommunen helt eller delvis neka utbetalning?

Prövning av om den enskilde når upp till den s.k. undre tidsgränsen för rätt till personlig assistans när det är fråga om en ansökan om varaktig eller tillfällig utökning

Ansökan om utökning – kan kommunen hävda att det rådande beslutet är så generöst att det täcker den sökta utökningen?

Familjegemenskap som grund för avslag på en ansökan om tillsyn som annat personligt behov

I kölvattnet av HFD 2021 ref 61 – vilken påverkan har avgörandet haft?

Aktiv och mindre aktiv tillsyn inom ramen för andra personliga behov och kontrasten till förebyggande stöd enligt 9 a § första stycket 6 LSS

HFD-triaden HFD 2023 ref 8, HFD 2023 ref 9 och HFD 2023 ref 20 om ersättning som yrkas för tid innan beslut har fattats

Modern kammarrättspraxis beträffande retroaktiv ersättning

Kvalificerade aktiverings-och motiveringsinsatser – exempel och ledning för bedömningen

Hur hanterar kommunen en dom om rätt till personlig assistans som meddelas tex ett år efter kommunens beslut? Notera att förvaltningsrättens dom vanligen tar sikte på de förhållanden som rådde vid kommunens beslut och egentligen inte på hur den enskildes förhållanden ser ut när domen meddelas.

Hur bör 8 a § LSS tillämpas i ärenden om personlig assistans?

Den ansökningsbehöriga kretsen i 8 § LSS – vad gäller när saken ställs på sin spets?

När kan hemtjänst beviljas vid sidan om personlig assistans?

Hushållssysslor

Fritidsaktiviteter – vad kan insorteras under sådana och vilken tidsåtgång är rimlig?

Oförmågegrundsatsen inom personlig assistans – vad innebär den i praktiken?

Den enskildes dagsform – vilken betydelse har denna vid prövningen av personlig assistans?

Ladda ner kursinformation här>>


Målgrupp

Handläggare och enhetschefer inom LSS-området samt andra speciellt intresserade.

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Standardpris 2 495 SEK exkl moms